top of page

Galeria wydarzeń

Regulamin konkursu fotograficznego „Ustka Dożynki Rybne 2018”


Regulamin konkursu fotograficznego „Ustka Dożynki Rybne 2018”

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Ustka Dożynki Rybne 2018”, zwanego dalej „Konkursem” jest Urząd Miejski w Ustce wraz z Fundacją Indygo, zwanymi dalej „Organizatorem”.

II. Cel i tematyka konkursu Celem Konkursu jest zarejestrowanie obrazów nawiązujących do tematyki marynistycznej i Ustki.

III. Uczestnicy konkursu Konkurs " Ustka Dożynki Rybne 2018 " adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią, niekoniecznie muszą to być mieszkańcy Ustki.

IV. Zgłaszanie prac 1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się publikację ich na portalu społecznościowym Facebook z #dozynkirybneustka2018 2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 10 prac 4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 15 sierpnia 2018 roku do godziny 12:00. 5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane. 6. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach. 7. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy. 8. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone. 9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 9 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. 2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii. 3.Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi około godziny 18:30 dnia 15 sierpnia 2018 roku na Promenadzie w Ustce. 4. Do odbioru nagrody wymagana jest obecność laureata podczas wręczania nagród. Nie obecność wiąże się z rezygnacją z nagrody na rzecz kolejnego laureata

V. Postanowienia końcowe 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego. 3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.). 4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.


Starsze posty
bottom of page